Kontakt
Bouwbedrijf Lindenhovius Den Ham B.V.
Zomerweg 5
7683 PM Den Ham
Homepage:www.lindenhoviusbv.nl
Telefoon:0546671202
Fax:

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Aannemer: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aannemingsbedrijf Lindenhovius Den Ham B.V., gevestigd te (7683 PM) Den Ham aan de Zomerweg 5.
 2. Opdrachtgever: de contractspartij van aannemer.
 3. Partijen: aannemer en opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Schriftelijk: hier wordt zowel de papieren (bijvoorbeeld een brief) als de digitale wijze (bijvoorbeeld een e-mail) mee bedoeld.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten van welke aard dan ook van of met aannemer.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met aannemer, voor de uitvoering waarvan aannemer derden dient te betrekken.
 3. De toepasselijkheid van (eventueel) door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan tast dat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepalingen zullen partijen nieuwe bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 5. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.
 6. Indien zich een situatie voordoet die niet is geregeld in de offerte, overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan zal deze situatie worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien aannemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat aannemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Voor zover het Weens Koopverdrag van toepassing mocht zijn, wordt de toepasselijkheid ervan uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen.

Artikel 3: Offerte en prijzen

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, ook als in de offerte een termijn is opgenomen voor de aanvaarding ervan.
 2. Alle in de offerte opgenomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 3. Alle prijsopgaven in offertes of op welke wijze de prijzen ook aan opdrachtgever bekend zijn gemaakt/geworden, zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen tussen partijen. Met nadruk zij erop gewezen dat druk- en/of zetfouten of overige fouten dan wel omissies zijn voorbehouden.
 4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de aannemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de aannemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de aannemer gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.
 5. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de aannemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen.

Artikel 4: Overeenkomst en contractstukken

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.
 2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft de aannemer tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
 3. Aannemer is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
 4. Wijzigingen en/of aanvullingen in/op reeds tot stand gekomen overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken:
  1. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met de aannemer;
  2. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  3. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
  4. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
 2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt van het werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens toestemming van de aannemer.
 4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aannemer is het de opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 6: Verplichtingen van de aannemer

 1. De aannemer is verplicht het werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
 2. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de aannemer zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.
 3. De aannemer verplicht zich de opdrachtgever te wijzen op aantoonbare onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders of aanwijzingen, alsook op aantoonbare gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen of hulpmiddelen, voor zover de aannemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
 4. De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden.

Artikel 7: Kostenverhogende omstandigheden

 1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:
  1. die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen;
  2. die de aannemer niet kunnen worden toegerekend; en
  3. die de kosten van het werk verhogen.
 2. Kostenverhogende omstandigheden geven de aannemer recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.
 3. Indien de aannemer van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed door de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

Artikel 8: Meer en minder werk

 1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
  1. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
  2. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
  3. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.
 2. In geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan de aannemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen – behoudens spoedeisende omstandigheden - schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke overeenkomst laat de aanspraken van de aannemer en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.
 4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:
  1. het aanschaffen van bouwstoffen;
  2. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan;
  3. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
 5. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
 6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
 7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
 8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.
 9. Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meer werk, mag de aannemer bij wijze van voorschot 25% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal de aannemer eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meer werk dan wel bij de eerst komende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minder werk door de aannemer worden verrekend bij de eindafrekening.
 10. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft de aannemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

Artikel 9: Betaling

 1. Facturen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden betaald op een door de aannemer aangewezen bankrekeningnummer, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het is de aannemer toegestaan periodiek te factureren.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en daarover met ingang van de vervaldag een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd én is de aannemer gerechtigd het werk stil te leggen c.q. op te schorten, mits de aannemer de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen de betaling te verrichten.
 3. Indien de aannemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De aannemer is gerechtigd hiervoor in rekening te brengen het bedrag conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Indien de opdrachtgever hetgeen de aannemer volgens de offerte/overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of de aannemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever het de aannemer toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is de aannemer gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen.
 5. De opdrachtgever is niet bevoegd op de betaling(en) enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Artikel 10: Oplevering en onderhoudstermijn

 1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de aannemer heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een door de opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die de door de aannemer niet wordt erkend wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.
 2. Indien de aannemer heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.
 3. Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 4. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.
 5. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal de aannemer na overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.
 6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de opdrachtgever.
 7. Door de aannemer erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.
 8. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat een onderhoudstermijn van 30 dagen in.

Artikel 11: Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering

 1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag een kalenderdag verstaan, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van de aannemer komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
 2. De aannemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en minder werk, niet van de aannemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. De aannemer kan zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst opschorten gedurende de periode van overmacht. Ingeval van overmacht is de aannemer niet gehouden enige schade die de opdrachtgever of derde lijdt aan de opdrachtgever te vergoeden. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende (oor)zaken, voorzien of niet voorzien, waarop de aannemer geen invloed kan uitoefenen of waardoor de aannemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Indien de overmachtssituatie twee maanden of langer duurt, dan hebben partijen de mogelijkheid de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 3. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de aannemer voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 12: In gebreke blijven van de opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is de aannemer gerechtigd het werk te schorsen tot het moment waarop de opdrachtgever deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van de aannemer op vergoeding van schade, kosten en rente.
 2. Ingeval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement of beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, is de aannemer gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen en/of de overeenkomst per direct op te zeggen, zonder dat er enige verplichting vanuit de aannemer jegens de opdrachtgever ontstaat. De vorderingen van de aannemer op de opdrachtgever zijn in voornoemde situaties onmiddellijk en ineens opeisbaar.
 3. Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectievelijk beëindiging in onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 16 lid 5 van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 13: In gebreke blijven van de aannemer

 1. Indien de aannemer zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de opdrachtgever hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal de opdrachtgever hem schriftelijk aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.
 2. De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien de aannemer na verloop van de in de aanmaning vermelde termijn in gebreke blijft mits de ernst van de tekortkoming dit rechtvaardigt en onder voorwaarde dat de opdrachtgever zulks in de aanmaning heeft vermeld. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van de aannemer voortvloeiende schade en kosten.
 3. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor de aannemer voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 14: Garantie

 1. De door de aannemer te leveren zaken en/of goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 2. De voornoemde garantie zal geldig zijn voor de overeengekomen garantietermijn of, bij gebreke daarvan, de in de branche gebruikelijke garantietermijn. Indien de door de aannemer verstrekte garantie een zaak/goed betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garantie die de producent ervoor verstrekt. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. De opdrachtgever heeft géén aanspraak op garantie als bedoeld in dit artikel als de geconstateerde gebreken zijn veroorzaakt door onjuist of ondeskundig gebruik dan wel onderhoud, door een onjuiste toepassing van de geleverde zaken/goederen door de opdrachtgever of door derden, de opdrachtgever de (af)geleverde zaken/goederen doorverkoopt aan een derde, de opdrachtgever zelf wijzigingen in de zaken/goederen aanbrengt of laat aanbrengen, de zaken/goederen zelf op enige wijze monteert, implementeert, repareert of dit door een derde laat uitvoeren of indien de zaak door een van buitenkomende oorzaak, die niet aan de aannemer valt toe te rekenen, onbruikbaar is geworden.

Artikel 15: Reclames

 1. De opdrachtgever is indien sprake is van een gebrek verplicht de aannemer van het gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling te doen en de aannemer de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor de aannemer aansprakelijk is, te herstellen/op te heffen.
 2. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming waarvoor de aannemer aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, mag de aannemer in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan de opdrachtgever.

Artikel 16: Opschorting, beëindiging van het werk in onvoltooide staat, opzegging en ontbinding

 1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk op te schorten. Voorzieningen die de aannemer ten gevolge van de opschorting moet treffen, en schade die de aannemer ten gevolge van de opschorting lijdt, worden aan de aannemer vergoed.
 2. Indien gedurende de opschorting schade aan het werk ontstaat, komt deze voor de rekening van de opdrachtgever.
 3. Indien de opschorting langer dan 14 dagen duurt, kan de aannemer bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de aannemer betaalde bouwstoffen.
 4. Indien de opschorting van het werk langer dan een maand duurt, is de aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.
 5. De opdrachtgever is, voor zover de wet hem daartoe de mogelijkheid biedt, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden. De aannemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De aannemer is gerechtigd om in plaats van voorgaande aanspraak 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen. De aannemer zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging/ontbinding verschuldigd is.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door aannemer in het kader van de overeenkomst geleverde goederen en/of zaken (inclusief geleverd meer-/minderwerk) blijven eigendom van aannemer totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de met aannemer gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Door aannemer geleverde goederen en/of zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen niet worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt. Ook mogen deze goederen en/of zaken niet worden verpand of met een ander (beperkt) recht worden bezwaard.
 3. Indien derden beslag leggen op de goederen en/of zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust of daarop een (beperkt) recht willen vestigen of doen gelden, dan dient opdrachtgever aannemer daarvan direct in kennis te stellen.
 4. Opdrachtgever geeft aannemer en door aannemer aan te wijzen derden bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet-herroepelijke toestemming om al die plaatsen te betreden waar de goederen en/of zaken zich bevinden waarop een eigendomsvoorbehoud rust en die goederen en/of zaken terug te nemen.

Artikel 18: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.
 2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die de aannemer redelijkerwijs had mogen verwachten, geven de aannemer recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.
 3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
 4. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
 5. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Indien de opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die de aannemer lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 8. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 19: Aansprakelijkheid van de aannemer

 1. De aannemer is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door de opdrachtgever of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid van de aannemer of van diens tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevenden, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. Mocht de aannemer buiten opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid aansprakelijk zijn of kunnen worden gehouden voor schade, ongeacht de grondslag daarvan, dan gelden daarvoor tevens de beperkingen als omschreven in de volgende leden van dit artikel.
 2. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen de aannemer verzekerd is en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat, dan wel die schade waartegen de aannemer redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van de aannemer geldende gebruiken. Daarbij gelden de navolgende beperkingen en situaties waarin in ieder geval géén sprake is van opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel en is de aansprakelijkheid van de aannemer, ongeacht of de schade verzekerd is dan wel of de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat en ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, beperkt als volgt:
  1. de aannemer is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan of veroorzaakt door de hem (af)geleverde zaken, voortvloeiende uit het (al dan niet ondeskundig) gebruik dan wel de eventuele ongeschiktheid van die zaken zelf;
  2. de aannemer is nimmer aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit de door of namens de aannemer mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen dan wel voortvloeit uit nalaten dan wel het niet, niet deugdelijk of niet tijdig treffen van voorzorgsmaatregelen door de aannemer of zijn leidinggevenden;
  3. ingeval van mondelinge door of namens de aannemer verstrekte informatie is de aannemer nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie;
  4. de aannemer is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door opdrachtgever verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten en door toeleveranciers of producenten verstrekte (technische) gegevens;
  5. de aannemer is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan wegens onjuistheden in door de aannemer verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen, maten of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maten, gewichten, alsmede alle andere specificaties die voorkomen in offertes, overeenkomsten of reclamemateriaal;
  6. de aannemer is na het verstrijken van de onderhoudstermijn (30 dagen na oplevering) nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk;
  7. ingeval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel, is de aannemer nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de desbetreffende koop, (af)levering, bezorging, verrichte dienst of verrichte werkzaamheden, zulks met een maximum van € 5.000,00;
  8. niet voor vergoeding komt in aanmerking zogenoemde bedrijfsschade en/of gevolgschade en/of immateriële schade. De opdrachtgever dient zich desgewenst zelf tegen deze schades te verzekeren; en
  9. de door de aannemer te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door de aannemer te betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door de opdrachtgever geleden schade. In dit kader wordt uitdrukkelijk afgeweken van hetgeen is bepaald in artikel 6:109 lid 2 BW.
 3. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
 4. Eventuele op aansprakelijkheid van de aannemer gebaseerde rechtsvorderingen en verweren dienen – op straffe van verval van dit recht – door de opdrachtgever te worden ingesteld binnen één jaar nadat de opdrachtgever met de ontstane schade bekend is geworden dan wel had behoren te zijn.

Artikel 20: Rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
 2. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet of internationale verdragen dan wel partijen schriftelijk een alternatieve wijze van geschillenbeslechting (bijvoorbeeld: arbitrage) overeenkomen.